Logger Script
문의사항을 남겨주시면 확인 후 답변해드립니다.

상담 가능 시간 : 평일 10:00 ~ 19:00
(토요일 10:00 ~ 14:00 ㅣ 화,목(야간진료) 10:00 ~ 20:30)
비용상담 게시판 바로가기
이미지자료실 14

스마트치과의원 서부점     대표:이재욱    502-93-98434       T. 053-653-9999    F. 053-653-9009       대구시 남구 월배로 468(대명동 1583-7) 한영유니존빌딩 3,4층

스마트치과의원 범어점     대표:박우현    781-90-00643       T. 053-712-9999    F. 053-712-9909       대구시 수성구 동대구로 336 마크팰리스 2층

스마트치과의원 월성점     대표:정택균    382-91-01476         T. 053-712-9990    F. 053-712-9991       대구시 달서구 조암로 29 이래타워 3층

스마트치과의원 죽전점     대표:이석열    333-93-01648         T. 053-712-9900    F. 053-712-9901       대구시 달서구 달구벌대로 1551 골든타워 4층

COPYRIGHT @ SMART DENTAL CLINIC ALL RIGHT RESERVED.

스마트치과 서부점      대표:이재욱.정택균    502-93-98434       T. 053-653-9999    F. 053-653-9009       대구시 남구 월배로 468(대명동 1583-7) 한영유니존빌딩 4층

스마트치과 범어점      대표:박우현,노사헌    781-90-00643       T. 053-712-9999    F. 053-712-9909       대구시 수성구 동대구로 336 마크팰리스 2층

COPYRIGHT @ SMART DENTAL CLINIC ALL RIGHT RESERVED.


    <style>      

        @media (min-width: 1200px) {

            .container {

               width: 72%;      

                       }

        }

          

          @media (min-width: 768px) {

             .container {

               display:none;

             }

             }

          

        .container {

            padding-right: 0;

            /* padding-left: 15px; */

            margin-right: auto;

            margin-left: auto;

                   }

      

        .mega-menu {

            display: none;

            left: 0;

            position: absolute;

            text-align: left;

            width: 100%;

            top: 93px;

            border-top: 1px solid #0500cc;

            border-bottom: 1px solid #0500cc;

            z-index: 10000;

        }


        .mega-menu .lg:w-1/4:nth-child(1) {

            border-left: 1px solid #dddddd;

        }


        .mega-menu1 .lg:w-1/4 {

            width: 14.26%;

            border-right: 1px solid #dddddd;

        }


        .mega-menu2 .lg:w-1/4 {

            width: 20%;

            border-right: 1px solid #dddddd;

        }


        .mega-menu3 .lg:w-1/4 {

            width: 14.26%;

            border-right: 1px solid #dddddd;

        }


        .mega-menu4 .lg:w-1/4 {

            width: 33.33%;

            border-right: 1px solid #dddddd;

        }

      

      .flex{

           margin-left: auto;

           display: flex;

           list-style: none;

           margin-bottom: 0;

           line-height: 93px;

           padding-left: 0;

           font-weight: 600;

      }

      


        /* #hoverable Class Styles

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– */

        .hoverable {

            position: static!important;

            padding: 20px;

        }

          

          .hoverable:nth-child(7){

            padding-right:0;

          }


        .lg\:text-base {

            line-height: 53.6px!important;

            display: block!important;

            font-size: 15px!important;

            color: #646464!important;

        }


        .hoverable:hover .mega-menu {

            display: block!important;

        }


        /*        menu css */

      

       .bg-white {

           background-color: #fff !important;

           border-bottom: 1px solid #dddddd;

       }


        .items-center {

            display: block!important;

            height: 150px!important;

        }


        .mb-3 {

            margin: auto!important;

        }


        .bg-blue-800 {

            background: #fff!important;

            padding: 0!important;

        }


        .hover:bg-blue-800:hover {

            background: none!important;

        }


        .lg:w-1/4 {

            color: #000000!important;

            padding: 20px!important;

        }


        .lg:w-1/4:hover {

            --tw-text-opacity: 1!important;

            background-color: rgba(5, 0, 204, var(--tw-text-opacity))!important;

            color: #fff!important;

        }


        .lg:w-1/4 h3 {

            padding: 120px 0 0 0!important;

            font-size: 15px!important;

        }

      

      .lg:w-1/4 h3:hover {

            color: #ffffff;

        }


        .hover:text-white:hover {

            --tw-text-opacity: 1!important;

            color: rgba(5, 0, 204, var(--tw-text-opacity))!important;

        }


        /*        menu img hover*/


        /*        스마트의특별함 hover*/

        a#i_d {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/eb2f58d122454.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/0899cb15977f3.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d1 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/dd397657879cd.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d1:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/76bc63efd1617.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d2 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/60e6b88a6bd9d.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d2:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/754e566b9e56f.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d3 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/3994c069a2d17.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d3:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/b9ab7fe85ad7e.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d4 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/0b7544845c167.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d4:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/fca7e3cb254a0.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d5 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/ca034a6abe67c.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d5:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/ce09e0a4b17f1.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d6 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/b8db81b47cf4a.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d6:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/49a29734b1f1b.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        /*        임플란트hover*/


        a#i_d7 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/e53f0265fa081.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d7:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/ad51c738689f7.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d8 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/2e6bae268e77c.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d8:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/db80d79abf101.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d9 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/ae20974e631ec.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d9:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/40ae37c9fecc9.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d10 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/34882e54bf38c.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d10:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/b6cbb53374368.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d11 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/879281c078939.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d11:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/94eb2e1d8b0e9.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        /*        일반진료 hover*/


        a#i_d12 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/beb092c63abba.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d12:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/3d3db2b8d96d2.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d13 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/f29641e18dd32.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d13:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/e06ac75b82991.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d14 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/f3ac2ce0d6e01.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d14:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/ce5e0f1b91204.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d15 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/9b065080cde0a.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d15:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/dd410e62df0fb.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d16 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/45c003fddbba5.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d16:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/8bccabf305552.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d17 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/a4b4a45565ca6.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d17:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/1bce942c56db9.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d18 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/06a31fa86ef40.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d18:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/24449c5695663.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        /*        전후사진/후기 hover*/


        a#i_d19 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/1607f46094822.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d19:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/3ae1e052702aa.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d20 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/215c042867b48.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d20:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/52c553fa876a2.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d21 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/da1b801a6c64b.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d21:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/3445759b3bcaa.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        /*        온라인상담 hover*/


        a#i_d22 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/342bd99783894.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d22:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/4b7784d818c39.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d23 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/4abf3cc8d9cdf.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d23:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/f706a3530f084.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d24 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/8eaf4ee8d4604.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d24:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/07ef5803f49cf.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        /*        커뮤니티 hover*/


        a#i_d25 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/19133d0a66bd1.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d25:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/738e0ed06c49f.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d26 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/9c8bb281dec59.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d26:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/1f20289b70064.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d27 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/224368950b88f.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d27:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/63f8782515161.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d28 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/f2cb29f7a8326.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d28:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/e4f5d5da92668.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d29 {

            display: block!important;

            height: 95px!important;

            text-align: center!important;

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/4b1db5ff98de4.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        a#i_d29:hover {

            background: url('https://cdn.imweb.me/upload/S202006295d150c77d8dec/160002ed42d55.png') no-repeat!important;

            background-position: center!important;

        }


        /*        반응형 css start*/

      

      

        @media (max-width: 1287px) {

           .hoverable {

                padding: 0 15px;

        }

          

           .hoverable a {

                line-height: 93px!important;

        }

      


        @media (max-width: 1024px) {

            .lg:text-base {

                line-height: 21px!important;

            }


            .mega-menu {

                top: 75px!important;

            }

        }

      

              @media (max-width: 990px) {

             nav.text-gray-900{

                display: none;

            }

        }

    </style>


<body>

    <nav class="relative bg-white border-b-2 border-gray-300 text-gray-900">

        <div class="container mx-auto flex justify-between">


            <div class="relative block p-4 lg:p-6 text-blue-600 font-bold">

                <a href="/main" class="logo left"><img class="" scroll_logo fixed_transform src="https://cdn.imweb.me/thumbnail/20200715/5fd545ed0d687.png" alt="스마트치과의원" width="230" /></a>

            </div>


            <ul class="flex">

                <!--Hoverable Link-->

                <li class="hoverable hover:bg-blue-800 hover:text-white">

                    <a href="/special" class="relative block py-6 px-4 lg:p-6 text-sm lg:text-base font-bold hover:bg-blue-800 hover:text-white">치과소개</a>


                    <div class="p-6 mega-menu mega-menu1 mb-16 sm:mb-0 shadow-xl bg-blue-800">


                        <div class="container mx-auto w-full flex flex-wrap justify-between mx-2">

                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/special" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">스마트의특별함</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/doctors" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d1">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">의료진소개</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/info" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d2">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">진료시간안내</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/location" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d3">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">오시는길</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/interior" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d4">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">둘러보기</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/price" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d5">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">진료가격안내</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/recruit" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d6">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">인재채용</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>

                        </div>


                    </div>

                </li>


                <li class="hoverable hover:bg-blue-800 hover:text-white">

                    <a href="/analysis" class="relative block py-6 px-4 lg:p-6 text-sm lg:text-base font-bold hover:bg-blue-800 hover:text-white">임플란트</a>


                    <div class="p-6 mega-menu mega-menu2 mb-16 sm:mb-0 shadow-xl bg-blue-800">


                        <div class="container mx-auto w-full flex flex-wrap justify-between mx-2">

                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/analysis" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d7">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">컴퓨터분석임플란트</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/sleep" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d8">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">의식하진정요법임플란트</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/denture" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d9">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">임플란트틀니</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/graft" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d10">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">뼈이식임플란트</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/whole" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d11">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">전악임플란트</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>

                        </div>


                    </div>

                </li>


                <li class="hoverable hover:bg-blue-800 hover:text-white">

                    <a href="/management" class="relative block py-6 px-4 lg:p-6 text-sm lg:text-base font-bold hover:bg-blue-800 hover:text-white">사후관리</a>

                </li>


                <li class="hoverable hover:bg-blue-800 hover:text-white">

                    <a href="/scaling" class="relative block py-6 px-4 lg:p-6 text-sm lg:text-base font-bold hover:bg-blue-800 hover:text-white">일반진료</a>


                    <div class="p-6 mega-menu mega-menu3 mb-16 sm:mb-0 shadow-xl bg-blue-800">


                        <div class="container mx-auto w-full flex flex-wrap justify-between mx-2">

                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/scaling" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d12">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">스케일링</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/molar" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d13">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">사랑니발치</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/gum" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d14">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">잇몸치료</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/prosthetic" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d15">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">심미보철</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/whitening" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d16">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">치아미백</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/endodontic" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d17">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">신경치료</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/cavity" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d18">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">충치치료</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>

                        </div>


                    </div>

                </li>


                <li class="hoverable hover:bg-blue-800 hover:text-white">

                    <a href="/realstory" class="relative block py-6 px-4 lg:p-6 text-sm lg:text-base font-bold hover:bg-blue-800 hover:text-white">전후사진/후기</a>


                    <div class="p-6 mega-menu mega-menu4 mb-16 sm:mb-0 shadow-xl bg-blue-800">


                        <div class="container mx-auto w-full flex flex-wrap justify-between mx-2">

                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/realstory" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d19">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">환자리얼후기</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/beforeAfter" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d20">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">임플란트전후사진</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/daily" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d21">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">치료일지</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>

                        </div>


                    </div>

                </li>


                <li class="hoverable hover:bg-blue-800 hover:text-white">

                    <a href="/consultation" class="relative block py-6 px-4 lg:p-6 text-sm lg:text-base font-bold hover:bg-blue-800 hover:text-white">온라인상담</a>


                    <div class="p-6 mega-menu mega-menu4 mb-16 sm:mb-0 shadow-xl bg-blue-800">


                        <div class="container mx-auto w-full flex flex-wrap justify-between mx-2">

                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/consultation" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d22">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">비용상담</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/cacao" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d23">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">카카오톡상담</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/naver" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d24">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">네이버예약</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>

                        </div>


                    </div>

                </li>


                <li class="hoverable hover:bg-blue-800 hover:text-white">

                    <a href="/notice" class="7-menu relative block py-6 px-4 lg:p-6 text-sm lg:text-base font-bold hover:bg-blue-800 hover:text-white">커뮤니티</a>


                    <div class="p-6 mega-menu mega-menu2 mb-16 sm:mb-0 shadow-xl bg-blue-800">


                        <div class="container mx-auto w-full flex flex-wrap justify-between mx-2">

                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/notice" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d25">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">공지사항</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/news" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d26">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">보도자료</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/video" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d27">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">스마트TV</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full sm:w-1/2 lg:w-1/4 border-gray-600 border-b sm:border-r lg:border-b-0 pb-6 pt-6 lg:pt-3">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/smartstory" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d28">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">스마트이야기</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>


                            <ul class="px-4 w-full">

                                <div class="flex items-center">

                                    <a href="/faq" class="h-8 mb-3 mr-3 fill-current" id="i_d29">

                                        <h3 class="font-bold text-bold">자주하는질문</h3>

                                    </a>

                                </div>

                            </ul>

                        </div>


                    </div>

                </li>

            </ul>

        </div>

    </nav>

</body>


스마트치과의원 월성점     대표:정택균    382-91-01476       T. 053-712-9990    F. 053-712-9991       대구시 달서구 조암로 29(월성동) CGV 3층 ( 엘리바덴 신월성점 건너편 )

스마트치과의원 서부점     대표:이재욱    502-93-98434       T. 053-653-9999    F. 053-653-9009       대구시 남구 월배로 468(대명동 1583-7) 한영유니존빌딩 3,4층

스마트치과의원 죽전점     대표:이석열    333-93-01648       T. 053-712-9900    F. 053-712-9901       대구시 달서구 달구벌대로 1551 죽전역 골든타워 4층

스마트치과의원 수성점     대표:박우현    715-13-02492       T. 053-712-9999    F. 053-712-9909       대구시 수성구 달구벌대로 2319-8 스마트스퀘어 4,5,6층

COPYRIGHT @ SMART DENTAL CLINIC ALL RIGHT RESERVED.

전화문의
빠른상담
카카오상담
네이버예약
오시는길

빠른 상담

카카오 상담

네이버 예약

카카오상담
네이버예약
빠른상담
전화문의
문의사항을 남겨주시면 확인 후 답변해드립니다.

상담 가능 시간 : 평일 9:30 ~ 18:30
(토요일 9:30 ~ 14:00 ㅣ 화,목(야간진료) 9:30 ~ 20:30)
빠른상담 게시판 바로가기